Malá kniha rozprav

Khuddaka pátha (Khuddaka nikája, část 1)

Tato malá sbírka je první částí Souboru drobných rozprav (Khuddaka nikája) a jde skutečně o malou sbírku krátkých textů. Ve skutečnosti se skládá z textů, které byly vybrány z jiných míst Pálijského kánonu a dohromady tvořily jakousi příručku pro novice – chlapce, který se měl stát mnichem, ať už natrvalo nebo jen na nějaký čas. Pravděpodobně se tyto texty učil zpaměti, jednak pro své poučení, jednak jako přípravu na recitace konané při různých příležitostech pro laiky.
Nenajdeme tu tedy např. texty o rozvoji mysli, protože to tehdy brali jako pokročilejší téma, ale spíše texty, které radí, jak správně žít a postupně jít za vyššími cíly. Sbírka končí asi nejrecitovanějším textem této tradice, Rozpravou o přání dobra (mettá sutta).

Obsah

pozn. Dvě položky uvedené v hranatých závorkách nejsou součástí originálu, ale jsou přidány z praktických důvodů ve zde využitém překladu.

1. Tři útočiště
2. Deset pravidel jednání
[2a Osm pravidel jednání
2b Pět pravidel jednání]
3. Třicet dva částí těla
4. Chlapcovy otázky
5. Rozprava o požehnání
6. Rozprava o klenotech
7. Rozprava o zesnulých
8. Rozprava o pokladech
9. Rozprava o přání dobra

Všeobecný úvod k jednotlivým textům

1. Tři útočiště
To jsou vlastně tři věty, kterými se člověk obecně (nejen novic) přihlašuje k Buddhovi (Probuzenému), jeho učení a obci jako k těm, kdo povedou jeho duchovní život; jinak řečeno člověk se tak prohlašuje za Buddhova žáka.

2. Deset pravidel jednání
Jde o deset pravidel, která má dodržovat novic či novicka – tedy čekatelé mnišství. Do tohoto oddílu jsou přidány [v hranatých závorkách] dvě další verze pravidel jednání, které jsou platné pro laiky. „Osm pravidel“ se laikové zavazují zachovávat o zvláštních dnech, zpravidla svátečních, které připadají na úplněk či nov, kdy se věnují tradiční buddhistické praxi . „Pět pravidel“ jsou obecná pravidla platná pro všechny stoupence Buddhova učení.

3. Třicet dva částí (těla)
Jde o holý výčet orgánů, částí či obsahů lidského těla. Nešlo o to, učit se biologii člověka, šlo o to, připomínat základní skutečnosti lidské existence a působit tak proti žádosti, lidské pýše a sebeklamu.

4. Chlapcovy otázky
Zde máme jakousi mnemotechnickou pomůcku: počítáním od jedné do deseti si připomínáme některé základní pojmy či nauky. V této knize nejsou přímo nikde jinde pojednány, jde tu jen o přehled některých základních témat, o kterých by měl buddhista, a tím spíše buddhistický mnich, něco vědět (asi s výjimkou devátého, který není úplně základní a nutný). Základní informace o daných tématech je podána v Příloze 2.

5. Rozprava o požehnání (Mangala sutta)
Zda začíná část knihy, která obsahuje výběr tehdy oblíbených a často recitovaných textů. Tři z nich patří k nejoblíbenějším i dnes: Mangala s., Ratana s. a Metta s. Jsou to také texty, jejich recitace měla poskytovat ochranu těm, kdo se jí účastní.
Mangala sutta je přehled doporučení ke správnému životu. Začíná správnou výchovou a vzděláním a končí dosažením úplného vyvanutí.

6. Rozprava o klenotech (Ratana sutta)
Text, který chválí vlastnosti třech klenotů – Buddhy, Učení a Obce. Je to obzvláště významný text typu ochrany – tuto funkci určuje už samotný text i okolnosti jeho prvního použití. Podle tradice za Buddhova života vypukl v městě Vésálí hladomor a následně pak i mor. Tato druhá rána byla přičítána působení démonů a zlých duchů a na velké poradě se zástupci města rozhodli požádat Buddhu o pomoc. Ten přišel a opravdu pomohl, a to právě s pomocí tohoto textu.

7. Rozprava o zesnulých (Tirókutta sutta)
Zajímavý text, takříkajíc dušičkový. Chválí a doporučuje vzpomínat na zesnulé a dávat jim i dary. Oproti našim zvyklostem to nebyly květiny a svíčky, ale jídlo. Případní duchové zemřelých se tak měli symbolicky „stravovat“ – především ovšem tím, že na ně jejich potomci myslí.

8. Rozprava o pokladech (Nidhi sutta)
Tato rozprava varuje, aby si lidé neuchovávali poklady (zlato, šperky, peníze ap.) pro případ nouze v zemi a ve vodě, ale v nebi, protože tam jim zůstanou uchovány a půjdou stále s nimi.

9. Rozprava o přání dobra (Mettá sutta)
V théravádovém buddhismu dnes pravděpodobně nejrecitovanější text. Vybízí ty, kdo k tomu mají předpoklady, aby rozšiřovali svou mysl, naplněnou mírem, láskou a přáním dobra, všemi směry, do celého světa a vesmíru, do všech sfér.

Texty a informace v této části jsou vybrány z vydání: Malá sbírka rozprav, Libor Válek, 2012. Lze je citovat pouze s udáním zdroje.