Oblast mravnosti

Kdo mluví pravdu?

(úryvek ze sutty ke Kálamům)

(3) Když takto Kálámové z Késaputty usedli po straně, řekli Vznešenému: „Ctihodný pane, do Késaputty přicházejí někteří asketové a bráhmani. Vykládají a osvětlují své vlastní nauky, ale nauky jiných napadají, opovrhují jimi a trhají je na kusy. Ale zase jiní asketové a bráhmani, kteří přicházejí do Késaputty, rovněž vykládají a osvětlují jenom vlastní nauky, ale nauky jiných napadají, opovrhují jimi a trhají je na kusy. Ctihodný pane, máme pochybnosti a nejistotu v této věci – který z těchto ctěných asketů a bráhmanů mluvil pravdu a který lež?“

(4) „Kálámové, máte proč pochybovat, máte proč být nejistí; nejistota ve vás vznikla ve věci, která je opravdu pochybná. Pohleďte Kálámové: Nespoléhejte na to, co jste získali opakovaným slyšením, ani na tradici, na legendy, na to, co je dáno v písmech, na teoretické spekulace, na samozřejmé pravdy, na speciální důkazy, na to, že se nějaký názor shoduje s vašimi představami, na něčí přesvědčivé schopnosti, na úvahu „Tento asketa je náš učitel“.Kálámové, jestliže vy sami víte: tyto věci jsou špatné, tyto věci jsou hanebné, tyto věci moudří neschvalují; tyto věci, jsou-li přijaty a konány, vedou ke zlu a strasti, pak Kálámové, byste tyto věci měli opustit.
(5) Co myslíte Kálámové ? Jestliže v člověku vyvstane chtivost, je to pro jeho prospěch nebo škodu?“ – „Pro jeho škodu, ctihodný pane.“ – „Nuže Kálámové, takový člověk posedlý chtivostí, přemožený chtivostí a s myslí zničenou chtivostí dokonce zabíjí, krade, páchá cizoložství, lže a navádí i ostatní, aby se chovali stejně. Bude to pro jeho škodu a strast?“ – „Ano, ctihodný pane.“

(6) „Co myslíte Kálámové ? Jestliže v člověku vyvstane nenávist, je to pro jeho prospěch nebo škodu?“ – „Pro jeho škodu, ctihodný pane.“ – „Nuže Kálámové, takový člověk posedlý nenávistí, přemožený nenávistí a s myslí zničenou nenávistí dokonce zabíjí, krade, páchá cizoložství, lže a navádí i ostatní, aby se chovali stejně. Bude to pro jeho škodu a strast?“ – „Ano, ctihodný pane.“

(7) „Co myslíte Kálámové ? Jestliže v člověku vyvstane zaslepenost, je to pro jeho prospěch nebo škodu?“ – „Pro jeho škodu, ctihodný pane.“ – „Nuže Kálámové, tento člověk posedlý zaslepeností, přemožený zaslepeností a s myslí zničenou zaslepeností dokonce zabíjí, krade, páchá cizoložství, lže a navádí i ostatní, aby se chovali stejně. Bude to pro jeho škodu a strast?“ – „Ano, ctihodný pane.“

(8) „Co myslíte Kálámové? Jsou tyto věci dobré nebo špatné?“ – „Špatné, ctihodný pane.“ – „Jsou hanebné nebo nejsou hanebné?“ – „Jsou hanebné, ctihodný pane.“ – „Moudří je neschvalují nebo chválí?“ – „Neschvalují, ctihodný pane.“ – „Jsou-li přijaty a konány, vedou tyto věci ke škodě a strasti nebo ne? Či jak to doopravdy je?“ – „Tyto věci vedou ke škodě a strasti, jsou-li přijaty a konány. Tak to opravdu vidíme.“

Káláma-sutta

Tato sutta ukazuje člověka na začátku. Různí filosofové, proroci a myslitelé hlásají každý svou pravdu; existují spousty teorií, filosofických systémů, náboženství. Všichni proklamují svou pravdu a přitom si navzájem protiřečí.

Co říká Buddha Kálámům, kteří jsou v této situaci? Neříká jim: „Já mám pravdivou teorii“, neříká jim ani (jak se snad může zdát): „Vymyslete si každý svoji teorii“. Říká: „Nespoléhejte na nic vnějšího. Obraťte se ke skutečnosti, do svého nitra, ke svému vlastnímu úsudku.“ I když neznáte jistou a absolutní pravdu, můžete a musíte jednat hned teď. Ať má pravdu ta či ona teorie, je zde skutečnost. Buddha jim tedy vlastně vůbec neodpovídá na jejich otázku týkající se různých názorů; místo toho jim říká, aby určitým způsobem jednali (v našem úryvku 3. a 4. odstavec).

O něco dále (zde pouze 5. až 8. odstavec) dává Buddha Kálámům jakýsi návod k orientaci. Činy, slova, myšlenky směřující ke zvětšování chtivosti, nenávisti a zaslepenosti jsou špatné, neprospěšné, Kálámové by je neměli konat – a naopak. Buddha si zde už ovšem nechává svůj postup stvrzovat, protože jeho předpokladem je jisté elementární mravní uvědomění.

Co tedy je karmicky neprospěšné?

Ničení živých bytostí je karmicky neprospěšné.
Braní toho, co nebylo dáno, je karmicky neprospěšné.
Špatné jednání ve věcech smyslů je karmicky neprospěšné.Lhaní je karmicky neprospěšné.
Pomlouvání je karmicky neprospěšné.
Hrubá řeč je karmicky neprospěšná.
Frivolní řeči jsou karmicky neprospěšné.Žádostivost je karmicky neprospěšná.
Zlá vůle je karmicky neprospěšná.
Špatné názory jsou karmicky neprospěšné.

A jaké jsou kořeny neprospěšné karmy? Chtivost je kořen neprospěšné karmy; nenávist je kořen neprospěšné karmy; zaslepenost je kořen neprospěšné karmy. Proto říkám, že tyto neprospěšné činy jsou tří druhů: způsobené chtivostí nebo způsobené nenávistí nebo způsobené zaslepeností.

M.9

Co tedy je „karmicky prospěšné“?

Zdržet se ničení živých bytostí je karmicky prospěšné.
Zdržet se braní toho, co nebylo dáno, je karmicky prospěšné.
Zdržet se špatného jednání ve věcech  smyslů je karmicky prospěšné.
Zdržet se lhaní je karmicky prospěšné.
Zdržet se pomlouvání je karmicky prospěšné.
Zdržet se hrubé řeči je karmicky prospěšné.
Zdržet se frivolních řečí je karmicky prospěšné.
Nepřítomnost žádostivosti je karmicky prospěšná.
Nepřítomnost zlé vůle je karmicky prospěšná.
Pravé pochopení je karmicky prospěšné.

A jaké jsou kořeny prospěšné karmy? Nepřítomnost chtivosti (nesobeckost) je kořen prospěšné karmy;
nepřítomnost nenávisti (laskavost) je kořen prospěšné karmy;
nepřítomnost zaslepenosti (moudrost) je kořen prospěšné karmy.

M.9

Předcházející odstavce představují jisté shrnutí buddhistické praktické morálky. „Neprospěšné“ zde znamená prostě „přinášející strast sobě i ostatním“, „prospěšné“ zase „přinášející blaho sobě i ostatním“. Jde tedy o analogii dobrých a špatných skutků, za které ten, kdo je udělal, půjde do nebe či do pekla. Je to nepochybně velmi vděčné a nevyčerpatelné téma pro kázání nabádající či varovná – alespoň tam, kde jsou příslušné kulturní předpoklady. Je ale třeba si uvědomovat, že se zde pohybujeme v oblasti relativního.

Z absolutního hlediska má jakýkoliv relativní „pokrok“ tak omezený význam, že lze stěží mluvit o tom, že vůbec nějaký existuje.

Hodnota činu leží vždy v jeho motivaci, záměru, hnacích silách činu. Člověk nenese zodpovědnost za to, co se odehrálo bez jeho vůle, ale pouze za to, co chtěl, co je v jeho moci. Je ale důležité si uvědomovat, že „se počítá“ to, co zde skutečně je, ne jen to, co si člověk připouští či namlouvá, co si sám o tom myslí, co si ze svých pohnutek sám uvědomuje. Jestliže v sobě něco potlačuji nebo si to vůbec nepřipustím, neznamená to, že to neexistuje a neponesu za to následky.

Neboli, stručněji, slovy kánonu:

Je to záměr, co nazývám „karma“ (čin). Se záměrem (aktem vůle) člověk jedná tělem, řečí, myšlenkami. Přijde čas, kdy mohutný oceán bude vysušen, zmizí a nebude ho více. Přijde čas, kdy mohutná země bude zničena ohněm, zanikne a nebude více. Ale ani to ještě nebude konec strasti bytostí, které – zaslepeny nevědomostí a chyceny v osidlech žádosti – spěchají a ženou se tímto kruhem znovuzrození.
S.XXII,99

Ani na nebi, ani uprostřed oceánu,
ani ve skalní rozsedlině,
nikde na světě není místo,
kam by mohl člověk utéct
před následky špatných činů.
Dhp 127

To vše ovšem neznamená, že člověk si musí odtrpět či „odpracovat“ všechny své špatné činy – to by byl ostatně beznadějný a nesplnitelný úkol. Hnací silou činů (karmy) je žádostivost (žízeň, chtivost), jejich nevyhnutelnou podmínkou nevědomost.

Nemůžeme utéct před následky činů. Můžeme ale pochopit co jsou a můžeme je opustit.

Předchozí Další